Start trainingen Jongste Jeugd 28/8

18 augustus 2024
De trainingen van de Jongste Jeugd starten in de week van 28 augustus (dus 1 week later dan de breedteteams starten en school start).