Convocatie ALV 28 juni

7 juni 2024
Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni 2022 om 20.00 uur.

Uiterlijk 10 dagen voor de ALV is de (concept-)agenda voor deze vergadering in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’. Ook de bij de agenda behorende (definitieve) stukken voor deze vergadering kunt u hier vinden: onder meer het jaarverslag, de concept-notulen van de laatste ALV in september 2021. 
Daarnaast zijn de stukken digitaal opvraagbaar via [email protected]
Tevens wijzen wij u er op dat de stukken op 28 juni vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen.

Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Hopende u allen op 28 juni aanstaande in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Féline de Vries
Secretaris